W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmianie uległa organizacja II spisu próbnego przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Przypominamy, iż od 1 do 30 kwietnia br. miał być on przeprowadzony na terenie gminy Kleszczów. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo respondentów oraz pracowników statystyki publicznej drugi spis próbny będzie realizowany wyłącznie poprzez samospis internetowy oraz wywiad telefoniczny.

Do przeprowadzenia spisu próbnego na terenie województwa łódzkiego została wytypowana gmina Kleszczów m.in. ze względu na: niski wskaźnik gęstości zaludnienia, bardzo korzystne proporcje ludności według ekonomicznych grup wieku (wysoki udział osób w wieku przedprodukcyjnym, niski w wieku poprodukcyjnego), bardzo wysokie wartości napływu ludności do gminy na 1000 osób (migracje wewnętrzne na pobyt stały), bardzo wysokie wartości wskaźnika liczby osób z innych gmin, zameldowanych na pobyt czasowy na 1000 ludności, brak zarejestrowanych faktów imigracji i emigracji na pobyt stały, szacowaną liczbę emigrantów czasowych (na okres co najmniej roku) dla województwa na 1000 ludności znacznie poniżej średniej krajowej, bardzo niską stopę bezrobocia, wysoki odsetek mieszkań z nieustaloną informacją lub jej brakiem w zakresie własności, wyposażenia w c.o. oraz kanalizację.

Główne tematy, w ramach których będą gromadzone dane ze spisu:
  • stan i charakterystyka demograficzna ludności, w tym ludność w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz osoby bezdomne (bez dachu nad głową);
  • edukacja (poziom wykształcenia);
  • aktywność ekonomiczna osób, w tym dojazdy do pracy;
  • niepełnosprawność;
  • migracje wewnętrzne i zagraniczne, w tym kraj urodzenia i obywatelstwo;
  • narodowość, język i wyznanie;
  • gospodarstwa domowe i rodziny;
  • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).
Doboru tematów dokonano w oparciu o potrzeby informacyjne krajowe i międzynarodowe oraz na podstawie konsultacji z kluczowymi odbiorcami danych, którzy wykorzystują dane statystyczne do realizacji swoich zadań statutowych, w tym z jednostkami administracji publicznej oraz ośrodkami naukowo-badawczymi.

SAMOSPIS – sposób przeprowadzania spisu próbnego

Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, jest zobowiązana przeprowadzić samospis internetowy, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym. Samospis jest przeprowadzany z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Logowanie do aplikacji jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu komórkowego mającego połączenie z Internetem.

Do przekazania danych dotyczących osób nieobecnych i osób małoletnich obowiązane są osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe, natomiast danych o osobach przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania – zarządzający tymi obiektami, w zakresie posiadanej dokumentacji. Informacji o budynkach zarządzanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz niezamieszkanych mieszkań udzielają zarządcy zasobów mieszkaniowych, zaś budynków stanowiących własność osób fizycznych – właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych budynków.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba objęta spisem nie będzie mogła dopełnić obowiązku samospisu przez Internet (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), dane będą zbierane przez rachmistrzów spisowych za pomocą wywiadu telefonicznego.

Bezpieczeństwo zebranych danych
Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dostarczone przez respondentów dane, objęte są tajemnicą statystyczną, co oznacza, że będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione.

Administratorem danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych jest Prezes GUS. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w celu przeprowadzenia spisu powszechnego przez służby statystyki publicznej nie będą miały zastosowania artykuły: 15, 16, 18 i 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że w przypadku przetwarzania danych osobowych w spisie powszechnym osoba, której dane są przetwarzane nie będzie mogła korzystać z: prawa dostępu do przekazanych danych, prawa do sprostowania przekazanych danych, prawa do ograniczenia przetwarzania przekazanych danych oraz prawa do sprzeciwu.

Dlaczego warto wziąć udział w spisie próbnym?
Najbliższy spis realizowany będzie pod hasłami: „Liczymy się dla Polski” oraz #liczysiękażdy. Dane uzyskiwane w wyniku spisów pochodzą od wszystkich obywateli i służą uzyskaniu demograficzno-społecznej fotografii społeczeństwa. Istotnym jest również fakt, że spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych dla wielu cech demograficzno-społecznych, takich jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności.Dzięki udziałowi w spisach mieszkańcy gmin zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu, gdyż gromadzone podczas spisu dokładne i wiarygodne dane dotyczące lokalnej społeczności, wykorzystywane są w późniejszym czasie do prowadzenia skutecznych polityk rozwoju w takich obszarach życia jak edukacja, praca czy opieka zdrowotna.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej lub dzwoniąc na dedykowaną infolinię: 22 279 99 99.
Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych