Jak zadbać o dobry start zbóż?

Uprawa zbóż, a zwłaszcza pszenicy ozimej, mającej wysoki genetyczny potencjał plonowania, wymaga intensywnej agrotechniki. Zabiegi wykonywane podczas sezonu wegetacyjnego są przeprowadzane ze szczególną uwagą i z dużą starannością. Natomiast jeden z podstawowych zabiegów, od którego rozpoczyna się prowadzenie uprawy, jest pomijany lub wykonywany bez należytej staranności i dokładności. Pierwszym zabiegiem rozpoczynających uprawę powinno być stosowanie zaprawy do zbóż w momencie przygotowania materiału siewnego.

Dlaczego zaprawianie jest ważne?

Zaprawianie materiału siewnego zbóż to przede wszystkim ochrona rośliny przed chorobami, które mogą wystąpić w newralgicznym okresie kiełkowania i wschodów. Zaprawa działa jako bariera ochronna, zapobiegając porażeniu roślin przez grzyby chorobotwórcze. Ziarniak znajduje się w glebie, a to właśnie ona i obecne w niej resztki pożniwne, są źródłem chorób o powodujących największe szkody w początkowym okresie prowadzenia uprawy. 

Ze względu na duży udział zbóż w strukturze zasiewów, presja ze strony patogenów glebowych jest bardzo duża.

Dodatkowo aplikacja zaprawy do zboża ogranicza występowanie chorób przenoszonych z materiałem siewnym np. śniecie, głownie, których występowanie widoczne jest dopiero pod koniec wegetacji, a nie można ich zwalczać zabiegami nalistnymi przy pomocy środków grzybobójczych.

Zastosowanie zaprawy do zboża zwiększa równomierność i wyrównanie wschodów, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju roślin i prowadzenia uprawy. Wyrównany łan pod kątem fazy rozwojowej ułatwia podjęcie decyzji o wykonaniu innych zabiegów np. środkami ochrony roślin.

Dodatkowo silne i zdrowe siewki, mają więcej energii do wytworzenia rozbudowanego systemu korzeniowego, co przekłada się na efektywne pobieranie składników odżywczych i wody z gleby.

Jaką zaprawę do zboża wybrać?

Z racji tego, że zaprawianie jest bardzo ważnym procesem, warto zwrócić uwagę na wieloskładnikowe zaprawy do zboża. Charakteryzują się one zwykle działaniem systemicznym i powierzchniowych, czyli z jednej strony substancja czynna stawia barierę na zewnątrz ziarniaka, a jednocześnie przemieszcza się w roślinie i zwalcza choroby. Doskonałym przykładem wieloskładnikowej zaprawy do zbóż jest Real Plus, który zawiera aż 3 substancje czynne: fluksapyroksad, fludioksonil oraz tritikonazol.

Jakie choroby powinna zwalczać zaprawa?

Jedną z najpowszechniej występujących chorób jest zgorzel siewek, która powodowana jest przez grzyby bytujące w glebie i dotyka wszystkie gatunki uprawne. Dlatego też zaprawa musi skutecznie ograniczać rozwój tej choroby, ponadto w przypadku zbóż ozimych ważne jest, żeby ograniczała występowanie pleśni śniegowej. Dodatkowa dobra wieloskładnikowa zaprawa do zbóż zabezpiecza także przed:

  • śniecią cuchnącą pszenicy
  • głownią pylącą jęczmienia
  • głownią źdźbłową żyta
  • śniecią gładką pszenicy

Proces zaprawiania

Proces zaprawiania nasion zbóż powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy. Powinny być one bezwzględnie przestrzegane ze względu na bezpieczeństwo osoby wykonującej proces oraz możliwość obniżenia skuteczności działania.

Nasiona zbóż przeznaczone do przygotowania materiału siewnego powinny być starannie doczyszczone, aby uniknąć zanieczyszczeń, które mogą obniżyć jakość pokrycia ziarniaków zaprawą.

Zaprawianie może być wykonane na sucho lub na mokro. Zaprawianie na sucho polega na naniesieniu zaprawy w formie stałej bezpośrednio na nasiona. Ta metoda jednak straciła na popularności, ponieważ zaprawy w formie stałej są coraz rzadziej dostępne.

Obecnie dominującą formą zaprawiania jest zaprawianie na mokro. Polega to na wykorzystaniu zaprawy w formie płynnej, która jest aplikowana na nasiona bezpośrednio lub po rozcieńczeniu wodą za pomocą specjalnych urządzeń. Zaprawianie na mokro w porównaniu do zaprawiania na sucho zapewnia równomierne pokrycie nasion, co przekłada się na lepszą skuteczność ochrony oraz większe bezpieczeństwo dla osób wykonujących zabieg.

Nawozy donasienne zapewniają lepszy start

W celu optymalnego wykorzystania procesu zaprawiania warto włączyć do niego oprócz środka ochrony roślin również dedykowany nawóz donasienny. Ma on odpowiednio skomponowany skład w stosunku do potrzeb kiełkujących roślin i zawiera mikro oraz makroelementy, które są łatwo dostępne. Dobrze odżywione siewki zbóż mają leszy wigor i kondycje.

Korzyści ze stosowania zapraw i nawozów donasiennych

Zaprawianie jest ważnym procesem, który wpływa przede wszystkim na początkowy etap wzrostu zbóż. Należy pamiętać o tym, że od dobrego startu często zależy powodzenie uprawy oraz jej kondycja przez cały okres wegetacji. Do najważniejszych korzyści wynikających z zaprawiania należy zaliczyć:

  • Ochrona przed chorobami — zaprawianie zapewnia ochronę roślin przed głównymi chorobami okresie kiełkowania i wschodów.
  • Korzystny wpływ na dynamikę wschodów — sprzyja równomiernym i zdrowym wschodom, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju roślin
  • Poprawa kondycji roślin — dobrze odżywione i zdrowe młode rośliny wytworzą rozbudowany system korzeniowy, co przekłada się na lepsze pobieranie składników odżywczych i wody.
  • Ograniczenie strat w obsadzie- zapobiega chorobom, które mogą prowadzić do obniżenia obsady roślin
  • Bezpośrednia poprawa jakości i ilości plonu — brak takich chorób jak głównie czy śniecie.