Podczas dzisiejszego posiedzenia, Zarząd Powiatu w Bełchatowie pod przewodnictwem Starosty Doroty Pędziwiatr podjął szereg decyzji, m.in. przyjął ostateczną wersję projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2024 rok oraz przesunął z tegorocznej rezerwy budżetowej 50 tys. zł na pomoc dla podopiecznych Domu Dziecka w Bełchatowie, zdecydował o zakupie kolejnych niskoemisyjnych autobusów dla powiatowej spółki komunikacyjnej PKS, a także przyjął do zaopiniowania wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w przyszłym roku.
IMG_1036
Prace nad przyszłorocznym budżetem Powiatu trwały od września. Projekt musiał uwzględnić po stronie wydatków m.in. plany wydatków majątkowych oraz niezbędne potrzeby jednostek organizacyjnych i poszczególnych wydziałów bełchatowskiego starostwa, a po stronie dochodów –  planowane do uzyskania udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, subwencje i dotacje z budżetu Państwa oraz dochody własne,a następnie należało je zbilansować. Dzisiaj Skarbnik Powiatu Magdalena Lipska omówiła z Zarządem ostateczną wersję projektu uchwały budżetowej, który teraz zostanie przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania, a następnie poddany pod głosowanie na Radzie Powiatu w Bełchatowie.

Natomiast w tegorocznym budżecie Zarząd Powiatu zdecydował się na jeszcze kilka przesunięć, w tym najważniejsze – 50 tys. zł z rezerwy na zakupy m.in. mebli i niezbędnego doposażenia pokoi w Bursie Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej, gdzie po pożarze mieszkają dzieci z Domu Dziecka w Bełchatowie.

Zarząd Powiatu upoważnił ponadto dyrektor PCPR do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”, ze skorzystaniem z którego w 2024 roku zainteresowanych jest już kilkunastu mieszkańców powiatu bełchatowskiego.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli także „Program współpracy Powiatu Bełchatowskiego” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, który określa m.in. obszary, zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb lokalnych społeczności.

Decyzją Zarządu w najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na zakup kolejnych autobusów z napędem niskoemisyjnych w ramach III już etapu zadania dofinansowanego z Polskiego Ładu. Tym razem zakupione zostaną dwa autobusy – jeden z 49, a drugi z 59 miejscami siedzącymi.

Zarząd przyjął ponadto do zaopiniowania wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w przyszłym roku, z którymi wystąpiły jednostki organizacyjne Powiatu, samorządy gmin, a także jednostki OSP i dyrekcje szkół.