Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Bełchatów

Stypendium Starosty Bełchatowskiego może otrzymać student studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich uczelni (publicznej lub niepublicznej), uczący się w systemie stacjonarnym lub zaocznym. Jego miejscem zameldowania musi być powiat bełchatowski. Student nie może mieć ukończonych 26 lat w dniu składania wniosku. Dokumenty należy złożyć w starostwie do 31 października.
zdjęcie
Rada Powiatu Bełchatowskiego w dniu 28 sierpnia określiła nowe warunki i tryb udzielania stypendiów Starosty Bełchatowskiego dla studentów, mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 3.000 zł.

O przyznanie stypendium może ubiegać się student, które spełnia łącznie następujące kryteria:
- do 30 września danego roku akademickiego uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy wymagane do zaliczenia roku;

- uzyskał za rok średnią ocen nie niższą niż 90% maksymalnej średniej z egzaminów (w przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem) oraz z zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot w danym roku nie jest objęty egzaminem);

- posiada znaczne osiągnięcia w co najmniej jednej dziedzinie, ze wskazanych poniżej:
a) naukowe,
b) artystyczne,
c) sportowe,
d) w zakresie działalności społecznej, a w szczególności aktywnie działa w kołach naukowych lub stowarzyszeniach,
e) posiada prace i publikacje naukowe,
f) posiada prace i osiągnięcia tematycznie związane z Powiatem Bełchatowskim.

Wymagane dokumenty:
  • poświadczenie zameldowania na terenie Powiatu Bełchatowskiego;
  • imienne zaświadczenie z macierzystej uczelni o statusie studenta oraz o osiągniętej średniej z przedmiotów objętych egzaminem, a dla przedmiotów nie kończących się egzaminem zaliczenie oraz informacja o obowiązującej w niej skali ocen dla danego typu i kierunku studiów;
  • osiągnięcia potwierdzone przez macierzystą uczelnię lub organizację/instytucję, na rzecz której pracuje student (rekomendacje, listy polecające, dyplomy, itp.);
  • potwierdzony przez wnioskodawcę wykaz prac studenta, związanych ze spełnieniem kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, wskazanie miejsca publikacji tych prac;
  • oświadczenie studenta, że nie korzysta z żadnej przerwy w studiach i nie powtarza roku, czym spełnia warunki określone w § 4 ust. 2;
  • oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - zawarte we wniosku.

Wniosek o przyznanie stypendium oraz załączniki winny być sporządzone w formie papierowej w języku polskim, a do wszelkich dokumentów w języku obcym należy przedłożyć ich tłumaczenia na język polski. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 31 października według wzoru Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr X/72/2019 Rady Powiatu w Bełchatowie.
Wydział Edukacji
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Foto: pixabay