MOPS podsumował działania za 2023 rok: wsparcie dla najuboższych i niepełnosprawnych
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej zaprezentowano szczegółowe sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023. Wyniki pokazują, że liczba osób potrzebujących wsparcia systematycznie maleje. W raporcie uwzględniono także różnorodne formy pomocy, które Ośrodek świadczy na rzecz mieszkańców.
  1. MOPS pomógł 1958 osobom, co stanowi 3,68% mieszkańców miasta.
  2. Wsparcie obejmuje pomoc finansową, zdrowotną i socjalną.
  3. Liczba osób potrzebujących wsparcia zmniejsza się od 2021 roku.
  4. Realizowane są programy dla seniorów, osób niepełnosprawnych i najuboższych.

W 2023 roku MOPS udzielił pomocy 1958 osobom, co stanowi 3,68% mieszkańców miasta. Z raportu wynika, że liczba osób korzystających z pomocy systematycznie maleje – od 2021 roku zmniejszyła się o 286 osób. Najczęstszym powodem poprawy sytuacji materialnej było podjęcie pracy lub nabycie uprawnień emerytalno-rentowych.

W ubiegłym roku 119 rodzin zwróciło się o pomoc po raz pierwszy. Były również rodziny, które po kilku latach ponownie skorzystały ze wsparcia – takich przypadków było 68. MOPS udziela wsparcia zgodnie z obowiązującym prawem, a ze świadczeń pieniężnych korzystają rodziny, których dochód nie przekracza 776 zł dla osoby samotnie zamieszkującej oraz 600 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy MOPS są długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie i alkoholizm. Rzadziej spotykane przypadki to bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezdomność, narkomania czy zdarzenia losowe.

Zasiłki stałe, przysługujące osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub grupy inwalidzkiej, wypłacono 278 osobom. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła blisko 1,425 mln zł. Zasiłki okresowe, przeznaczone dla mieszkańców, których dochód nie przekroczył kryterium chorobowego, otrzymało 876 osób, co dało łączną kwotę 1,022 mln zł.

MOPS objął ubezpieczeniami zdrowotnymi 196 osób, przeznaczając na ten cel blisko 104,609 zł. W ramach zasiłków celowych i specjalnych, w tym na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu", wydano ponad 1,152 mln zł. Na zakup żywności poza programem przeznaczono 15 tys. zł, na leki i leczenie ponad 48 tys. zł, a podobną kwotę wydano na ogrzewanie i opał.

Ośrodek wypłacał również wynagrodzenia dla 113 opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, przeznaczając na ten cel blisko 774 tys. zł. Prowadzono także działania aktywizujące zawodowo osoby długotrwale bezrobotne – z 34 uczestników programu, połowa podjęła zatrudnienie.

W ramach działania na rzecz bezdomnych wydano 45 decyzji przyznających schronienie, z czego 21 osób poniosło odpłatność. Od grudnia 2023 roku osoby bezdomne są kierowane do placówki w Biłgoraju, świadczącej usługi dla miasta.

Podopieczni MOPS korzystali również z Banku Żywności, z którego pomoc otrzymało 2200 osób, w tym 230 obywateli Ukrainy. Ośrodek realizował także programy takie jak asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz opiekę wytchnieniową. Warto wspomnieć o Akademii Seniorów, zrzeszającej 170 osób, oraz o działalności świetlicy środowiskowej Ster, która dba o potrzeby najmłodszych.

MOPS tradycyjnie dba również o groby osób bezdomnych, angażując w to młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Całość sprawozdania z działalności MOPS za rok 2023 można znaleźć w dokumentach udostępnionych przez Urząd Miasta.


Wg inf z: Urząd Miasta