Powiat Bełchatowski zawarł ze Skarbem Państwa -Wojewodą Łódzkim umowę o wsparcie realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – Umowa Nr 1/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. na kwotę – 54 400, zł.
plakat_fundusz_celowy_420x297-skonwertowany 2023_page-00013
Celem programu było wsparcie powiatu w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Wsparcie zostało udzielone ze środków Funduszu Pracy w formie dofinansowania. Dofinansowaniu podlegały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych, prowadzącego rodzinny dom dziecka, zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, które pełniły ww. funkcje w danym miesiącu (począwszy od 1 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2023r.).
Powiat wykorzystał dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 zawodowych rodzin zastępczych, 1 prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz 3 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego.
Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 169 992,50 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków programu wyniosła 54 400,00 zł.