Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków w 2022 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.
pup glowne
1. Do wyczerpania limitu środków przyjmowane są wnioski na:
 • staże,
 • bony na zasiedlenie.
2. Od 17.01.2022 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane będą wnioski na:
 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 • szkolenia,
 • pokrycie kosztów egzaminów i licencji,
 • pokrycie kosztów studiów podyplomowych należnych organizatorowi,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych.
3. Od 01.02.2022 r. do 15.02.2022 r. przyjmowane będą wnioski o:
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Kolejne nabory wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłaszane będą każdorazowo przez Urząd (informacja na stronie internetowej: www.pupbelchatow.pl) - do wyczerpania limitu środków.

4. Od 01.02.2022 r. do 15.02.2022 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wzory formularzy wniosków zostaną opublikowane na stronie internetowej w dniu 24.01.2022 r. Ponadto informujemy, że w przypadku, gdy łączna wartość złożonych wniosków przekroczy limit środków, jakimi dysponuje urząd w 2022 roku, to w pierwszej kolejności rozpatrzeniu będą podlegały wnioski tych firm, które nie korzystały z KFS w latach poprzednich.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że wnioski na aktywne formy wsparcia rozpatrywane będą w oparciu o przyjęte przez Powiatową Radę Rynku Pracy zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2022 oraz ustalenia.

Więcej informacji nt. aktywizacji osób bezrobotnych można uzyskać korzystając ze strony internetowej: www.pupbelchatow.pl lub:
 • staże, tel.: 44 631-40-57, pokój nr 25;
 • dotacje, doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy, tel.: 44 631-40-70, pokój nr 22;
 • prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia, tel.: 44 631-40-47, pokój nr 21; 44 631-40-48, pokój nr 22;
 • szkolenia, KFS, koszty egzaminów i licencji, koszty studiów podyplomowych, przygotowanie zawodowe dorosłych, tel.:  44 631-40-60, pokój nr 20;
 • bony na zasiedlenie, tel. 44 631-40-74, pokój nr 14.
PUP Bełchatów